Cestovné kancelárie

Sú podniky CR, ktorých činnosť napomáha uspokojeniu potrieb účastníkov najmä organizovaného CR.

Tvoria základný organ. článok v celkovej organ. CR.

Sú to podniky CR , podstatu ich činnosti tvorí ich práca v mieste bydliska, pracoviska.

CK je základná organizačná a ekonomicky samostatná jednotka CR.

Predmetom podnikania CK sú rôzne činnosti, ktoré tvoria produkt CK.

Úlohy CK

  • Z hľadiska rozvoja CR

- Aktívne pôsobiť na prevádzkovateľov CR, aby skvalitňovali služby

- Ovplyvňovať triedy účastníkov CR do jednotlivých stredísk CR tak, aby sa dosiahlo rovnomerné založenie návštevnosti

- Ovplyvňovať časové rozloženie účasti v záujme predĺženia sezóny a max. využitia MTZ

 

  • Z hľadiska účastníkov CR

- Zabezpečovať kompletné služby CR, poskytovať informácie

- Zabezpečovať vysokú úroveň služieb prostredníctvom kvality MTZ a kvalifikovaných pracovníkov

- Sprostredkovávať služby za priateľné ceny všetkým vrstvám obyvateľstva

 

Funkcie CK

 CK - sú podniky CR, ktorých činnosť napomáha na uspokojenie najmä organ. CR.

AD A - organizátory kontraktujú služby CR od jednotlivých dodávteľov, navzájom ich kombinujú, tvoria balíky služieb, oboznamujú s nimy klientov a predávajú ich vo vlastnej predajnej sieti, často však prostredníctvom siete sprostredkovateľov, za balík služieb je stanovená cena, produkt kompletizujú na základe výsledkov výskumu v dostatočnom predstihu pred predajom.

AD B - sprostredkovatelia sa najčastejšie sústreďujú na predaj produktu touroperátora, špecializujú sa aj na sprostredkovanie a obstarávanie jednotlivých druhov služieb, náklady činností si kryjú z provízie sprostredkovania služieb.

 

  • Z hľadiska charakteru podľa rozsahu poskytovaných služieb

a) základné (všeobecné) - poskytujú služby v plnom rozsahu

b) špecializované CK - špecializujú sa na určitý druh služieb klientov čo umožňuje dosiahnuť vyššiu kvalitu služieb

  • z hľadiska veľkosti

- podľa počtu zamestnancov alebo objemu dosiahnutých služieb

a) malé  - do 3 pracovníkov

b) stredné - do 20 zamestnancov

c) veľké - nad 20 pracovníkov

 

  • z hľadiska vlastníckych vzťahov

a) CK v súkromnom vlastníctve

b) CK v družstevnom vlastníctve

c) CK v štátnom vlastníctve

d) CK v minicipálnom vlastníctve (mestá, obce)

V súčastnosti pôsobý v SR množstvo podnikateľských subjektov zameraných na organizovanie CR. Ide hlavne o súkromné CK. Majú charkter živnosti. V zmysle živnostenského zákona patrí prevádzkovanie CK medzi ohlasovacie viazané živnosti a z hľadiska predmetu podnikania medzi obchodné. Zivnostenský zákon stanovuje pre prevádzkovanie CK podmienky základné aj osobytné.

Produkt CK

- predmetom podnikania CK sú rôzne činnosti, ktoré tvoria prosukt CK

- môžu ním však byť aj hmotné predmety a stužky predávané CK

PRODUKT CK TVORÍ:

- organizovanie zájazdov a pobytov

- sprostedkovanie základných služieb (preprava, ubytovanie, stravovanie)

- zabezpečuje sprievodcovské činnosti

- zmenárenskú činnosť

- sprostredkovanie poistenia

- poskytovanie informácií (katalógy, internet)

- služby spojené z obstaraním víz

- sprostredkovanie, predaj vstupeniek na spoločenské a športové podujatia

- predaj máp, plánov, tlačených sprievodcov BBKRE, spomienkových predmetov

- bezplatné poskytovanie katalógov (informačné služby)

 

Sortyment poskytovaných služieb závisí tak od druhu CK ako aj charakteru CK. Produkt CK tvorí množstvo jednotlivých služieb, obyčajne však ich vzájomná kombinácia. Konečný produkt si však zostavuje zákazník sám tým, že si s pomedzi ponúkaných služieb zvolí a skombinuje tie najvýhodnejšie. Kombinácia služieb môže byť aj výsledkom CK a stáva sa predmetom ponuky.

Produktom CK okrem služieb môžu byť aj hmotné predmety predávané v CK. Ponúkané služby sa elia aj na sprostredkované  ( nakupujú ich od iných dodávateľov) vlastné (zmenárenské služby, sprievodcovské služby). Za niekoré neplatíme - informačné.